Oceny stanu technicznego i wyceny wartości rynkowej oraz odtworzeniowej maszyn, urządzeń, pojazdów, pojazdów specjalnych, pojazdów rolniczych i leśnych, urządzeń medycznych, maszyn i urządzeń biurowych.

Opracowania:

Rzeczoznawcy Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu oferują przeprowadzenie pełnej procedury oceny zgodności maszyn i urządzeń użytkowanych w firmie i przygotowanie wymaganej dokumentacji wraz z certyfikatem „Deklaracji Zgodności” dla każdej maszyny.

1. W odniesieniu do maszyn roboczych i urządzeń nabytych przed 1 stycznia 2003 r. opracowanie Raportu i Orzeczenia, który określi stopień spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa podczas użytkowania maszyn przez pracowników (Rozdział 3, Rozporządzenia jw. i Dyrektywy Rady UE nr 2001/45/WE, (89/655/EWG, 89/391/EWG, 95/63/WE).

2. W przypadku maszyn użytkowanych nabytych po 1 stycznia 2003 r. do których odnosi się Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 91 poz. 858) Rozdział 9, przeprowadzenie procedury oceny zagrożeń bezpieczeństwa, wynikających z postanowień Dyrektyw nr 98/37/WE, 95/16/WE, 73/23/EWG i innych oraz zgodności z przywołanymi Normami Zharmonizowanymi.

W rozumieniu Państwowej Inspekcji Pracy pod pojęciem MASZYNA UŻYTKOWANA należy rozumieć wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości w szczególności drabiny i rusztowania.

Innowacyjność:

1. opiniowanie wniosków wdrożeń w ramach SPO wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

2. opiniowanie wniosków SPO Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Rolniczego

Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR)

nowością w naszej ofercie jest

pełen zakres szkoleń z zakresu BHP i pierwszej pomocy